Kullanım Şartları

Kullanım ve Gizlilik Şartları / Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

1. AMAÇ

Diyanetruya.com olarak; üyelerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil olmak üzere gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ile verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, mağazalarımız, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz bütün kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Diyanetruya.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, şahsi bilgilerin gizliliği, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz. Kişisel verilerin korunması maksadı ile ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini, mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde almaktayız.

İşbu Politika, ticari, tanıtım-pazarlama veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2. KAPSAM

Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politikanın kapsamındadır. Politikamız, Şirket’in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3. TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Çalışan: Şirket Personeli.

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, sağlık bilgileri, parmak izi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Politika: Diyanetruya.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

(Üyelik Sistemi): Şirket ve Şirket dijital platformları üyelik sistemi.

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

4.1. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Politika’ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.

4.2 Denetim Birimi

Görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politika’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması ile Politikaya aykırı hususların incelenmesi amacıyla konuların incelenmesinden Denetim Birimi sorumludur.

4.3 Bilgi Sistemleri Komisyonu

İşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, Bilgi Sistemleri Komisyonu sorumludur. Bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir. Hazırlanan dokümanın kurum portalında yayınlanması Bilgi Sistemleri Komisyon Yöneticisi’nin sorumluluğundadır.

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;
Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği
Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler
İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi
Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişiyi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikamızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

KULLANIM ŞARTLARI, GENEL KOŞULLAR VE SORUMLULUK

İşbu şartlar sitenin kullanım kurallarını düzenlemektedir. www.Diyanetruya.com web sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kullanım şartlarını okuyun. Diyanetruya.com web sitesini herhangi bir şekilde kullanan tüm Kullanıcılar bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

Bu metinde kullanılan “Kullanıcı” terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla Diyanetruya.com tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar Diyanetruya.com hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul ederek, siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş kullanım şartlarını kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Diyanetruya.com Hizmeti’ni değiştiremez ve uyarlayamazsınız veya başka bir internet sitesini, Diyanetruya.com Hizmeti’yle veya Diyanetruya.com ile ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim verecek şekilde değiştiremezsiniz.

Diyanetruya.com, kullanıcıların kişisel bilgilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerik ile reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar. Diyanetruya.com kullanıcıları web sitesindeki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Bu bilgiler sadece kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

Diyanetruya.com kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Kullanıcılara verilen içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için kullanıcının onay vermesi halinde coğrafi konum bilgisi ilişkin veri kaydedilebilir ve kullanılabilir.

Diyanetruya.com web sitesinin kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Aynı şekilde, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda kullanıcıya herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güvence ve teminat verilmemektedir. İşbu Kullanım Şartlarındaki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. Diyanetruya.com sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek yapacağınız herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen size aittir.

İşbu Kullanım Şartlarındaki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. Diyanetruya.com sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek yapacağınız herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen size aittir.

Diyanetruya.com, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkâr, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi, malzemeyi ve içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

İşbu sitede üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta, üçüncü kişilere ait sitelerdeki içerik kullanılmaktadır. Üçüncü kişilere ait sitelerdeki bilgiler, ürünler ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte ve denetlememektedir. Ayrıca, bu durum üçüncü kişilerin web sitelerinin içeriğinin doğruluğu ve güvenirliğinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle üçüncü kişilerin web sitelerinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin tarafımızdan onaylandığı anlamı da asla çıkarılmamalıdır.

Kullanıcılar, Diyanetruya.com sitesinin herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Diyanetruya.com bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.

Bu Diyanetruya.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Diyanetruya.com yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, grup şirketleri, iştirakleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz. Otomatik cihaz, kod, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Diyanetruya.com Hizmeti’nde yetkisiz yöntemlerle hesap oluşturamazsınız.

Başka bir kullanıcının Diyanetruya.com Hizmeti’ni kullanmasını veya Diyanetruya.com Hizmeti’nden yararlanmasını kısıtlamaya çalışmamalısınız ve bu Kullanım Koşulları’nın veya diğer Diyanetruya.com koşullarının ihlal edilmesini teşvik etmemelisiniz ve buna olanak vermemelisiniz.

Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dâhildir. Diyanetruya.com, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. Diyanetruya.com web sitesi kullanıcıları web siteye bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.

Bu Kullanım Koşulları’nın ihlali, Diyanetruya.com sitesinin tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Diyanetruya.com üyeliğinizin sona erdirilmesi ile sonuçlanabilir. Diyanetruya.com Hizmeti’nde paylaştığınız İçerikler’in Diyanetruya.com sitesinin sorumluluğunda olmadığını ve olamayacağını ve Diyanetruya.com Hizmeti’ni kullanırken karşı karşıya kalabileceğiniz risklerin tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşulları’nın özünü veya metnini herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ya da Diyanetruya.com sitesini bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakmanız durumunda, Diyanetruya.com Hizmeti’ni size sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebiliriz.

Diyanetruya.com, kullanıcılarının şahsi bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden Diyanetruya.com kullanıcıları sorumludur.

Üyeliğiniz aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu size aittir ve üyeliğinizi, kullanıcı adınızı veya diğer üyelik haklarınızı satmayacağınızı, aktarmayacağınızı, devretmeyeceğinizi ve kullanılmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz. İşverenleri veya müşterileri adına hesap oluşturmak için açık yetkiye sahip olan kişi veya işletmeler hariç olmak üzere, Diyanetruya.com kendinizden başka herhangi biri adına hesap oluşturmanızı yasaklar ve siz de oluşturmayacağınızı kabul edersiniz. Ayrıca, Diyanetruya.com sitesine kayıt olurken ve diğer zamanlarda verdiğiniz veya vereceğiniz tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerinizi doğru ve gerçek kalmaları için gerektiğinde güncelleyeceğinizi kabul edersiniz.

Diğer Diyanetruya.com kullanıcılarının giriş bilgilerini istemeyeceğinizi, toplamayacağınızı ve kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Diyanetruya.com Hizmeti’ni hiçbir yasadışı veya yetkisiz amaçla kullanamazsınız. Diyanetruya.com Hizmeti’ni ve İçeriklerinizi (aşağıda belirtilmektedir) kullanırken telif hakkı yasaları dahil, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz.

Davranışlarınız ve Diyanetruya.com Hizmeti’ne gönderdiğiniz veya Diyanetruya.com Hizmeti’nde paylaştığınız veya gösterdiğiniz tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, profiller, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeler (birlikte “İçerik” olarak anılır) tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Diyanetruya.com kullanıcıları, site içerisindeki içeriklerle bağlantılı görüşlerini ‘yorumlar’da yayınlayabilir. Kullanıcıların ilettiği görüşlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir, sorumluluk Diyanetruya.com sitesine yöneltilemez.

Diyanetruya.com web sitesi kullanıcıları, içeriklerde yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya içerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, bir başkasının kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan içerikleri, bilgileri; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın web sitesi kapsamında kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Diyanetruya.com web sitesi kullanıcıları suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine ve sair haklarına zarar verebilecek, içerikleri Diyanetruya.com web sitesine iletmeyecek, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj veya içerik yüklemeyecek/yayınlamayacaklardır. Bu içeriklerin Diyanetruya.com üzerinden yayımlanması, hukuka aykırı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların hizmet sağlayıcı Diyanetruya.com tarafından yüklenildiği anlamına gelemez.

Diyanetruya.com web sitesi kullanıcıları ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. Kullanıcıların Diyanetruya.com web sitesine doğru ve güncel olmayan bilgi vermesi halinde ya da bilgilerin doğru ve güncelliğinden şüphe edildiğinde, Diyanetruya.com sitesinin hizmetleri durdurma ya da sonlandırma hakkı saklıdır.

Diyanetruya.com web sitesi kullanıcıları başka herhangi bir kullanıcının web sitesini kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyeceklerdir. Yorum alanlarının başka web sitelerinin ya da ticari mal ve hizmetlerin reklam mecrası olarak kullanımı yasaktır.

Herhangi birinin Diyanetruya.com Hizmeti’ne erişmesini istediğimiz zaman herhangi bir nedenle reddetme hakkımız saklıdır.

Herhangi bir kullanıcı adının kullanılması hakkını herhangi bir nedenle değiştirme ve/veya geri alma hakkımız saklıdır.

İşbu Kullanım Koşulları’nı ihlal ettiğini tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlediğimiz İçerikler’i veya İçerikler’in bulunduğu hesapları kaldırabiliriz, düzenleyebiliriz, engelleyebiliriz ve/veya izleyebiliriz, ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur.

Kullanıcılar her aşamada üyeliklerini sona erdirme hakkına sahiptir. Gerek Kullanıcı tarafından gerekse de Diyanetruya.com tarafından hesabın kapatılması durumunda, işbu Kullanım Koşulları’nda size verilen tüm lisansların ve diğer hakların geçerliliği derhal sona erer.

Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla Diyanetruya.com tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar Diyanetruya.com hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul ederek, siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş kullanım şartlarını kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Diyanetruya.com web sitesi kullanıcıları ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır.

Diyanetruya.com sitesinde yayınlanan içeriklerin başlık ve spotları kullanıcıların web sitelerinde, forumlarda kaynak belirtilerek kullanılabilir, ilgili linkler verilebilir. Ancak Diyanetruya.com sitesinde yayınlanan tüm partner içeriklerinin fikri ve sınai hakları saklıdır. Partnerlerin önceden yazılı onayı olmadan, haber içeriklerinin, fotoğraflarının ve görüntülerinin kopyalanması, yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.

Diyanetruya.com kullanıcıları web sitesine yükledikleri her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (Bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır.) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, Diyanetruya.com tarafından belirlenen her türlü mecrada/ platformda/ ürün/ malzeme/organizasyonda vs. (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını, WAP/GPRS, mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin devrettiğini, söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve sözkonusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb) Diyanetruya.com tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Diyanetruya.com web sitesi kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52’nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir üçüncü şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

İşbu Kullanım Koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez.

Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEM GÖRMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

Diyanetruya.com tarafından, 7 Nisan 2016 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca Diyanetruya.com kullanıcılarına ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla “Veri Sorumlusu” olarak bir takım temel kurallar benimsemiştir.

Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Diyanetruya.com nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Diyanetruya.com bu temel kurallara uygun davranarak kullanıcının kuruma duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. Bu nedenle aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

Aydınlatma Yükümlülüğü: Şirketimiz “Veri Sorumlusu” olarak Kişisel Verilerinizi “Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür. Veri sorumlusu sıfatı ile; kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, saklayacak, ancak mevzuatın izin verdiği durumlarda yine yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; Diyanetruya.com, tarafından yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir. Bu verilerinizi muhafaza ederken Kanun’un 4. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtildiği gibi ilgili Kanunlara ve dürüstlük kuralına uyacağımızı ve verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel tutacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla Kanun’un 4. Maddesinin 2-b fıkrasında belirtilen güncel tutma yükümlülüğü Diyanetruya.com kullanıcılarının kendilerine ait kişisel veya özel nitelikteki kişisel verilerini şirketin bildirildiği ölçü ile sınırlı olacaktır. Diyanetruya.com, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Diyanetruya.com, kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca ve her halükarda 5. maddenin 2. fıkrasının a, c ve e bentlerinde belirtilen istisnai hallerin dışına çıkmamak koşulu ile siz kullanıcısına hizmet verebilmek için bazı kişisel bilgilerinizi mobil uygulamaya kaydetmek suretiyle paylaşmasını istemektedir. Diyanetruya.com, kullanıcıların kişisel bilgilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerik ile reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar. Diyanetruya.com kullanıcıları web sitesindeki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Bu bilgiler gerekli görülmesi halinde Diyanetruya.com tarafından ve her zaman kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Diyanetruya.com kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde uygulamanın farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

Diyanetruya.com, kanunlarımızca yetkili kılınmış olan kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili kanunlar kapsamında bilgi işlemesine izin verilenlerle Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Diyanetruya.com yasal mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi makamlar, Diyanetruya.com sitesinin taraf olduğu sözleşmeler tahtında müşterileri, çözüm ortakları ve diğer ticari faaliyette bulunduğu üçüncü kişilerdir. Diyanetruya.com, kullanıcılarına ait bilgileri aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir: 1. Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni ve onayı var ise, 2. Diyanetruya.com sitesinin kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla, 3. Kullanıcının, Diyanetruya.com sitesinden talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla, 4. Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere, 5.Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; verilerinizin işlenmesinin gerektirdiği sebepler ortadan kalktığı takdirde talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya Kanun’un 7. maddesinin 3. fıkrasında bahsedilen Yönetmelik tarafından belirlenecek koşullar altında anonim hale getirilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız: Diyanetruya.com sitesine başvurarak; a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Diyanetruya.com, size verilen içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için sizin onay vermeniz halinde coğrafi konum bilginize ilişkin veri kaydedilebilir ve kullanılabilir. İşbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname kabul etmiş olduğunuz kullanım ve gizlilik sözleşmesinin bir parçasıdır.

Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak Diyanetruya.com tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm ortağımız olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek ve uyulması gereken kurallar ile sorumlulukları açıklamak üzere hazırlanmıştır.

Diyanetruya.com web sitesini ziyaretiniz sırasında kişisel bilgilerinizi temin etmeniz beklenmektedir. Sizin tarafınızdan paylaşılan ve bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Diyanetruya.com tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan Diyanetruya.com sitesine verildiğinde kaydedilir.

Diyanetruya.com, kullanıcılara ait bilgileri aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir:

1. Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni ve onayı var ise, 2. Diyanetruya.com sitesinin kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla, 3. Kullanıcının, Diyanetruya.com sitesinden talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla, 4. Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere, 5.Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizler sorumlusunuzdur.

Web sitemizde Diyanetruya.com tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Diyanetruya.com sitesinin sorumlu olmadığını belirtiriz.

Diyanetruya.com sitesinin Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikalarını değiştirmesi mümkün olup ilgili sayfaların düzenli olarak kontrol edilmesini öneririz.

Website Terms of Use

Version 1.0

The diyanetruya.org website located at https://diyanetruya.org is a copyrighted work belonging to diyanetruya.org. Certain features of the Site may be subject to additional guidelines, terms, or rules, which will be posted on the Site in connection with such features.

All such additional terms, guidelines, and rules are incorporated by reference into these Terms.

These Terms of Use described the legally binding terms and conditions that oversee your use of the Site. BY LOGGING INTO THE SITE, YOU ARE BEING COMPLIANT THAT THESE TERMS and you represent that you have the authority and capacity to enter into these Terms. YOU SHOULD BE AT LEAST 18 YEARS OF AGE TO ACCESS THE SITE. IF YOU DISAGREE WITH ALL OF THE PROVISION OF THESE TERMS, DO NOT LOG INTO AND/OR USE THE SITE.

These terms require the use of arbitration Section 10.2 on an individual basis to resolve disputes and also limit the remedies available to you in the event of a dispute. These Terms of Use were created with the help of the Terms Of Use Generator.

Access to the Site

Subject to these Terms. Company grants you a non-transferable, non-exclusive, revocable, limited license to access the Site solely for your own personal, noncommercial use.

Certain Restrictions. The rights approved to you in these Terms are subject to the following restrictions: (a) you shall not sell, rent, lease, transfer, assign, distribute, host, or otherwise commercially exploit the Site; (b) you shall not change, make derivative works of, disassemble, reverse compile or reverse engineer any part of the Site; (c) you shall not access the Site in order to build a similar or competitive website; and (d) except as expressly stated herein, no part of the Site may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means unless otherwise indicated, any future release, update, or other addition to functionality of the Site shall be subject to these Terms.  All copyright and other proprietary notices on the Site must be retained on all copies thereof.

Company reserves the right to change, suspend, or cease the Site with or without notice to you.  You approved that Company will not be held liable to you or any third-party for any change, interruption, or termination of the Site or any part.

No Support or Maintenance. You agree that Company will have no obligation to provide you with any support in connection with the Site.

Excluding any User Content that you may provide, you are aware that all the intellectual property rights, including copyrights, patents, trademarks, and trade secrets, in the Site and its content are owned by Company or Company’s suppliers. Note that these Terms and access to the Site do not give you any rights, title or interest in or to any intellectual property rights, except for the limited access rights expressed in Section 2.1. Company and its suppliers reserve all rights not granted in these Terms.

User Content

User Content. “User Content” means any and all information and content that a user submits to the Site. You are exclusively responsible for your User Content. You bear all risks associated with use of your User Content.  You hereby certify that your User Content does not violate our Acceptable Use Policy.  You may not represent or imply to others that your User Content is in any way provided, sponsored or endorsed by Company. Because you alone are responsible for your User Content, you may expose yourself to liability. Company is not obliged to backup any User Content that you post; also, your User Content may be deleted at any time without prior notice to you. You are solely responsible for making your own backup copies of your User Content if you desire.

You hereby grant to Company an irreversible, nonexclusive, royalty-free and fully paid, worldwide license to reproduce, distribute, publicly display and perform, prepare derivative works of, incorporate into other works, and otherwise use and exploit your User Content, and to grant sublicenses of the foregoing rights, solely for the purposes of including your User Content in the Site.  You hereby irreversibly waive any claims and assertions of moral rights or attribution with respect to your User Content.

Acceptable Use Policy. The following terms constitute our “Acceptable Use Policy”: You agree not to use the Site to collect, upload, transmit, display, or distribute any User Content (i) that violates any third-party right or any intellectual property or proprietary right; (ii) that is unlawful, harassing, abusive, tortious, threatening, harmful, invasive of another’s privacy, vulgar, defamatory, false, intentionally misleading, trade libelous, pornographic, obscene, patently offensive, promotes racism, bigotry, hatred, or physical harm of any kind against any group or individual; (iii) that is harmful to minors in any way; or (iv) that is in violation of any law, regulation, or obligations or restrictions imposed by any third party.

In addition, you agree not to: (i) upload, transmit, or distribute to or through the Site any software intended to damage or alter a computer system or data; (ii) send through the Site unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, junk mail, spam, chain letters, pyramid schemes, or any other form of duplicative or unsolicited messages; (iii) use the Site to harvest, collect, gather or assemble information or data regarding other users without their consent; (iv) interfere with, disrupt, or create an undue burden on servers or networks connected to the Site, or violate the regulations, policies or procedures of such networks; (v) attempt to gain unauthorized access to the Site, whether through password mining or any other means; (vi) harass or interfere with any other user’s use and enjoyment of the Site; or (vi) use software or automated agents or scripts to produce multiple accounts on the Site, or to generate automated searches, requests, or queries to the Site.

We reserve the right to review any User Content, and to investigate and/or take appropriate action against you in our sole discretion if you violate the Acceptable Use Policy or any other provision of these Terms or otherwise create liability for us or any other person. Such action may include removing or modifying your User Content, terminating your Account in accordance with Section 8, and/or reporting you to law enforcement authorities.

If you provide Company with any feedback or suggestions regarding the Site, you hereby assign to Company all rights in such Feedback and agree that Company shall have the right to use and fully exploit such Feedback and related information in any manner it believes appropriate.  Company will treat any Feedback you provide to Company as non-confidential and non-proprietary.

You agree to indemnify and hold Company and its officers, employees, and agents harmless, including costs and attorneys’ fees, from any claim or demand made by any third-party due to or arising out of (a) your use of the Site, (b) your violation of these Terms, (c) your violation of applicable laws or regulations or (d) your User Content.  Company reserves the right to assume the exclusive defense and control of any matter for which you are required to indemnify us, and you agree to cooperate with our defense of these claims.  You agree not to settle any matter without the prior written consent of Company.  Company will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action or proceeding upon becoming aware of it.

Third-Party Links & Ads; Other Users

Third-Party Links & Ads. The Site may contain links to third-party websites and services, and/or display advertisements for third-parties.  Such Third-Party Links & Ads are not under the control of Company, and Company is not responsible for any Third-Party Links & Ads.  Company provides access to these Third-Party Links & Ads only as a convenience to you, and does not review, approve, monitor, endorse, warrant, or make any representations with respect to Third-Party Links & Ads.  You use all Third-Party Links & Ads at your own risk, and should apply a suitable level of caution and discretion in doing so. When you click on any of the Third-Party Links & Ads, the applicable third party’s terms and policies apply, including the third party’s privacy and data gathering practices.

Other Users. Each Site user is solely responsible for any and all of its own User Content.  Because we do not control User Content, you acknowledge and agree that we are not responsible for any User Content, whether provided by you or by others.  You agree that Company will not be responsible for any loss or damage incurred as the result of any such interactions.  If there is a dispute between you and any Site user, we are under no obligation to become involved.

You hereby release and forever discharge the Company and our officers, employees, agents, successors, and assigns from, and hereby waive and relinquish, each and every past, present and future dispute, claim, controversy, demand, right, obligation, liability, action and cause of action of every kind and nature, that has arisen or arises directly or indirectly out of, or that relates directly or indirectly to, the Site. If you are a California resident, you hereby waive California civil code section 1542 in connection with the foregoing, which states: “a general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the release, which if known by him or her must have materially affected his or her settlement with the debtor.”

Cookies and Web Beacons. Like any other website, diyanetruya.org uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

Google DoubleClick DART Cookie. Google is one of a third-party vendor on our site. It also uses cookies, known as DART cookies, to serve ads to our site visitors based upon their visit to www.website.com and other sites on the internet. However, visitors may choose to decline the use of DART cookies by visiting the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Our Advertising Partners. Some of advertisers on our site may use cookies and web beacons. Our advertising partners are listed below. Each of our advertising partners has their own Privacy Policy for their policies on user data. For easier access, we hyperlinked to their Privacy Policies below.

Disclaimers

The site is provided on an “as-is” and “as available” basis, and company and our suppliers expressly disclaim any and all warranties and conditions of any kind, whether express, implied, or statutory, including all warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title, quiet enjoyment, accuracy, or non-infringement.  We and our suppliers make not guarantee that the site will meet your requirements, will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis, or will be accurate, reliable, free of viruses or other harmful code, complete, legal, or safe.  If applicable law requires any warranties with respect to the site, all such warranties are limited in duration to ninety (90) days from the date of first use.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you.  Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Limitation on Liability

To the maximum extent permitted by law, in no event shall company or our suppliers be liable to you or any third-party for any lost profits, lost data, costs of procurement of substitute products, or any indirect, consequential, exemplary, incidental, special or punitive damages arising from or relating to these terms or your use of, or incapability to use the site even if company has been advised of the possibility of such damages.  Access to and use of the site is at your own discretion and risk, and you will be solely responsible for any damage to your device or computer system, or loss of data resulting therefrom.

To the maximum extent permitted by law, notwithstanding anything to the contrary contained herein, our liability to you for any damages arising from or related to this agreement, will at all times be limited to a maximum of fifty U.S. dollars (u.s. $50). The existence of more than one claim will not enlarge this limit.  You agree that our suppliers will have no liability of any kind arising from or relating to this agreement.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Term and Termination. Subject to this Section, these Terms will remain in full force and effect while you use the Site.  We may suspend or terminate your rights to use the Site at any time for any reason at our sole discretion, including for any use of the Site in violation of these Terms.  Upon termination of your rights under these Terms, your Account and right to access and use the Site will terminate immediately.  You understand that any termination of your Account may involve deletion of your User Content associated with your Account from our live databases.  Company will not have any liability whatsoever to you for any termination of your rights under these Terms.  Even after your rights under these Terms are terminated, the following provisions of these Terms will remain in effect: Sections 2 through 2.5, Section 3 and Sections 4 through 10.

Copyright Policy.

Company respects the intellectual property of others and asks that users of our Site do the same.  In connection with our Site, we have adopted and implemented a policy respecting copyright law that provides for the removal of any infringing materials and for the termination of users of our online Site who are repeated infringers of intellectual property rights, including copyrights.  If you believe that one of our users is, through the use of our Site, unlawfully infringing the copyright(s) in a work, and wish to have the allegedly infringing material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512(c)) must be provided to our designated Copyright Agent:

  • your physical or electronic signature;
  • identification of the copyrighted work(s) that you claim to have been infringed;
  • identification of the material on our services that you claim is infringing and that you request us to remove;
  • sufficient information to permit us to locate such material;
  • your address, telephone number, and e-mail address;
  • a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable material is not authorized by the copyright owner, its agent, or under the law; and
  • a statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that you are either the owner of the copyright that has allegedly been infringed or that you are authorized to act on behalf of the copyright owner.

Please note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512(f), any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

General

These Terms are subject to occasional revision, and if we make any substantial changes, we may notify you by sending you an e-mail to the last e-mail address you provided to us and/or by prominently posting notice of the changes on our Site.  You are responsible for providing us with your most current e-mail address.  In the event that the last e-mail address that you have provided us is not valid our dispatch of the e-mail containing such notice will nonetheless constitute effective notice of the changes described in the notice.  Any changes to these Terms will be effective upon the earliest of thirty (30) calendar days following our dispatch of an e-mail notice to you or thirty (30) calendar days following our posting of notice of the changes on our Site.  These changes will be effective immediately for new users of our Site.  Continued use of our Site following notice of such changes shall indicate your acknowledgement of such changes and agreement to be bound by the terms and conditions of such changes. Dispute Resolution. Please read this Arbitration Agreement carefully. It is part of your contract with Company and affects your rights.  It contains procedures for MANDATORY BINDING ARBITRATION AND A CLASS ACTION WAIVER.

Applicability of Arbitration Agreement. All claims and disputes in connection with the Terms or the use of any product or service provided by the Company that cannot be resolved informally or in small claims court shall be resolved by binding arbitration on an individual basis under the terms of this Arbitration Agreement.  Unless otherwise agreed to, all arbitration proceedings shall be held in English.  This Arbitration Agreement applies to you and the Company, and to any subsidiaries, affiliates, agents, employees, predecessors in interest, successors, and assigns, as well as all authorized or unauthorized users or beneficiaries of services or goods provided under the Terms.

Notice Requirement and Informal Dispute Resolution. Before either party may seek arbitration, the party must first send to the other party a written Notice of Dispute describing the nature and basis of the claim or dispute, and the requested relief.  A Notice to the Company should be sent to: Turkey. After the Notice is received, you and the Company may attempt to resolve the claim or dispute informally.  If you and the Company do not resolve the claim or dispute within thirty (30) days after the Notice is received, either party may begin an arbitration proceeding.  The amount of any settlement offer made by any party may not be disclosed to the arbitrator until after the arbitrator has determined the amount of the award to which either party is entitled.

Arbitration Rules. Arbitration shall be initiated through the American Arbitration Association, an established alternative dispute resolution provider that offers arbitration as set forth in this section.  If AAA is not available to arbitrate, the parties shall agree to select an alternative ADR Provider.  The rules of the ADR Provider shall govern all aspects of the arbitration except to the extent such rules are in conflict with the Terms.  The AAA Consumer Arbitration Rules governing the arbitration are available online at adr.org or by calling the AAA at 1-800-778-7879.  The arbitration shall be conducted by a single, neutral arbitrator.  Any claims or disputes where the total amount of the award sought is less than Ten Thousand U.S. Dollars (US $10,000.00) may be resolved through binding non-appearance-based arbitration, at the option of the party seeking relief.  For claims or disputes where the total amount of the award sought is Ten Thousand U.S. Dollars (US $10,000.00) or more, the right to a hearing will be determined by the Arbitration Rules.  Any hearing will be held in a location within 100 miles of your residence, unless you reside outside of the United States, and unless the parties agree otherwise.  If you reside outside of the U.S., the arbitrator shall give the parties reasonable notice of the date, time and place of any oral hearings. Any judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court of competent jurisdiction.  If the arbitrator grants you an award that is greater than the last settlement offer that the Company made to you prior to the initiation of arbitration, the Company will pay you the greater of the award or $2,500.00.  Each party shall bear its own costs and disbursements arising out of the arbitration and shall pay an equal share of the fees and costs of the ADR Provider.

Additional Rules for Non-Appearance Based Arbitration. If non-appearance based arbitration is elected, the arbitration shall be conducted by telephone, online and/or based solely on written submissions; the specific manner shall be chosen by the party initiating the arbitration.  The arbitration shall not involve any personal appearance by the parties or witnesses unless otherwise agreed by the parties.

Time Limits. If you or the Company pursues arbitration, the arbitration action must be initiated and/or demanded within the statute of limitations and within any deadline imposed under the AAA Rules for the pertinent claim.

Authority of Arbitrator. If arbitration is initiated, the arbitrator will decide the rights and liabilities of you and the Company, and the dispute will not be consolidated with any other matters or joined with any other cases or parties.  The arbitrator shall have the authority to grant motions dispositive of all or part of any claim.  The arbitrator shall have the authority to award monetary damages, and to grant any non-monetary remedy or relief available to an individual under applicable law, the AAA Rules, and the Terms.  The arbitrator shall issue a written award and statement of decision describing the essential findings and conclusions on which the award is based.  The arbitrator has the same authority to award relief on an individual basis that a judge in a court of law would have.  The award of the arbitrator is final and binding upon you and the Company.

Waiver of Jury Trial. THE PARTIES HEREBY WAIVE THEIR CONSTITUTIONAL AND STATUTORY RIGHTS TO GO TO COURT AND HAVE A TRIAL IN FRONT OF A JUDGE OR A JURY, instead electing that all claims and disputes shall be resolved by arbitration under this Arbitration Agreement.  Arbitration procedures are typically more limited, more efficient and less expensive than rules applicable in a court and are subject to very limited review by a court.  In the event any litigation should arise between you and the Company in any state or federal court in a suit to vacate or enforce an arbitration award or otherwise, YOU AND THE COMPANY WAIVE ALL RIGHTS TO A JURY TRIAL, instead electing that the dispute be resolved by a judge.

Waiver of Class or Consolidated Actions. All claims and disputes within the scope of this arbitration agreement must be arbitrated or litigated on an individual basis and not on a class basis, and claims of more than one customer or user cannot be arbitrated or litigated jointly or consolidated with those of any other customer or user.

Confidentiality. All aspects of the arbitration proceeding shall be strictly confidential.  The parties agree to maintain confidentiality unless otherwise required by law.  This paragraph shall not prevent a party from submitting to a court of law any information necessary to enforce this Agreement, to enforce an arbitration award, or to seek injunctive or equitable relief.

Severability. If any part or parts of this Arbitration Agreement are found under the law to be invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, then such specific part or parts shall be of no force and effect and shall be severed and the remainder of the Agreement shall continue in full force and effect.

Right to Waive. Any or all of the rights and limitations set forth in this Arbitration Agreement may be waived by the party against whom the claim is asserted.  Such waiver shall not waive or affect any other portion of this Arbitration Agreement.

Survival of Agreement. This Arbitration Agreement will survive the termination of your relationship with Company.

Small Claims Court. Nonetheless the foregoing, either you or the Company may bring an individual action in small claims court.

Emergency Equitable Relief. Anyhow the foregoing, either party may seek emergency equitable relief before a state or federal court in order to maintain the status quo pending arbitration.  A request for interim measures shall not be deemed a waiver of any other rights or obligations under this Arbitration Agreement.

Claims Not Subject to Arbitration. Notwithstanding the foregoing, claims of defamation, violation of the Computer Fraud and Abuse Act, and infringement or misappropriation of the other party’s patent, copyright, trademark or trade secrets shall not be subject to this Arbitration Agreement.

In any circumstances where the foregoing Arbitration Agreement permits the parties to litigate in court, the parties hereby agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located within tr County, California, for such purposes.

The Site may be subject to U.S. export control laws and may be subject to export or import regulations in other countries. You agree not to export, re-export, or transfer, directly or indirectly, any U.S. technical data acquired from Company, or any products utilizing such data, in violation of the United States export laws or regulations.

Company is located at the address in Section 10.8. If you are a California resident, you may report complaints to the Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Product of the California Department of Consumer Affairs by contacting them in writing at 400 R Street, Sacramento, CA 95814, or by telephone at (800) 952-5210.

Electronic Communications. The communications between you and Company use electronic means, whether you use the Site or send us emails, or whether Company posts notices on the Site or communicates with you via email. For contractual purposes, you (a) consent to receive communications from Company in an electronic form; and (b) agree that all terms and conditions, agreements, notices, disclosures, and other communications that Company provides to you electronically satisfy any legal obligation that such communications would satisfy if it were be in a hard copy writing.

Entire Terms. These Terms constitute the entire agreement between you and us regarding the use of the Site. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms shall not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. The word “including” means “including without limitation”. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable, the other provisions of these Terms will be unimpaired and the invalid or unenforceable provision will be deemed modified so that it is valid and enforceable to the maximum extent permitted by law.  Your relationship to Company is that of an independent contractor, and neither party is an agent or partner of the other.  These Terms, and your rights and obligations herein, may not be assigned, subcontracted, delegated, or otherwise transferred by you without Company’s prior written consent, and any attempted assignment, subcontract, delegation, or transfer in violation of the foregoing will be null and void.  Company may freely assign these Terms.  The terms and conditions set forth in these Terms shall be binding upon assignees.

Your Privacy. Please read our Privacy Policy.

Copyright/Trademark Information. Copyright ©. All rights reserved.  All trademarks, logos and service marks displayed on the Site are our property or the property of other third-parties. You are not permitted to use these Marks without our prior written consent or the consent of such third party which may own the Marks.

Contact Information

Address: Turkey

Email: admin@diyanetruya.org

Başa dön tuşu